Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2017-11-22 13:56:29
Zapraszamy na LIV sesję Rady Miasta Kościerzyna, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r. /środa/ o godz. 14:00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.
Zdjęcie
2017-11-22 12:45:50
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Nr NR LIX/449/14 Rady Miasta Kościerzyna w dniu 29 stycznia 2014r. jest dokumentem, którego założenia są realizowane w Kościerzynie od chwili jej przyjęcia. Dokument ten stanowi też rozszerzenie i kontynuację zadań określonych we wcześniej obowiązującej Strategii Polityki Społecznej w Mieście Kościerzyna na lata 2005-2013.
Zdjęcie
2017-11-21 14:41:53
Burmistrz Miasta Kościerzyna na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz.1817), zaprasza przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2018.
Zdjęcie
2017-11-21 08:32:59
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym repertuarem Kina Remus w Kościerzynie. Informujemy, że można rezerwować bilety przez internet.
Zdjęcie
2017-11-20 12:12:34
Zapraszamy na obchody Światowego Dnia Cukrzycy w Kościerzynie, które odbędą się w dniu 24 listopada 2017 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.
Zdjęcie
2017-11-17 15:03:49
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.
Zdjęcie
2017-11-17 14:34:20
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).
Zdjęcie
2017-11-14 08:29:59
W dniu 11 listopada 2017 r. w Kościerzynie zorganizowano już po raz 10 Rajd Niepodległości. Uczestnicy jak co roku wystartowali na trasę z Parku Jordanowskiego przy Urzędzie Miasta. Każdy z biorących udział w imprezie otrzymał kartę raju z mapą Kościerzyny oraz z zaznaczonymi na niej punktami.
Zdjęcie
2017-11-14 08:16:12
Niemal 10 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymała Kościerzyna na realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego. Oznacza to, że już w przyszłym roku przestrzeń Osiedla 1000-lecia – Kartuska stopniowo nabierać będzie nowego charakteru. Projekt Kościerzyny uplasował się na 3 miejscu listy konkursowej uzyskując łącznie 104 punkty. Jednak w celu wsparcia jak największej liczby projektów, Zarząd Województwa podjął decyzję o obniżeniu poziomu dofinansowania wszystkim projektom złożonym w ramach konkursu z wnioskowanego 85% do wysokości 65%. Oznacza to konieczność zwiększenie wartości wkładu własnego po stronie Miasta Kościerzyna, jak i Partnerów czyli 17 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni „Wspólny Dom” w Kościerzynie.
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 425640 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget