Strona z portalu

  / Urząd / AZBESTOWE ABC
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

www.wfos.gdansk.pl

 

Kościerzyna, 18.02.2020r.

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku

Zapraszamy właścicieli budynków mieszkalnych lub gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej do składania wniosków o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna.

Formularz wniosku  wraz załącznikami w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna, a w wersji papierowej, drukowanej w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz w Wydziale Rozwoju  i Promocji Urzędu Miasta Kościerzyna. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Jednak aby zostały zakwalifikowane do realizacji w bieżącym roku kalendarzowym tj. 2020 r. należy złożyć jeszcze przed terminem naboru ogłoszonym przez WFOŚiGW w Gdańsku. Termin ten nie został jeszcze ogłoszony, lecz zwyczajowo jest to miesiąc maj danego roku. Tak więc zapraszamy do składania wniosków.

 

Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie demontażu materiałów zawierających azbest - tutaj
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest - tutaj
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - tutaj


 

 


 

Kościerzyna, 29.11.2019r.

Nazwa zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Kościerzyna – edycja 2019”

 

Planowany koszt kwalifikowany zadania:                    5.400,00 zł

Kwota wnioskowanej dotacji:                                     5.400,00 zł

Zrealizowany koszt kwalifikowany                         5.388,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.), w oparciu o postanowienia programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego programu udzielił Miastu dofinansowania w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”  dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna

Opis  zrealizowanego zadania:

W bieżącym roku  w ramach Programu zdemontowano materiały zawierające azbest z 2 budynków mieszkalnych oraz z jednego budynku gospodarczego będących własnością osób prywatnych. Ponadto dokonano odbioru odpadów i materiałów zawierających azbest składowanych na 4 posesjach mieszkańców a pochodzących z demontażu z 2 domów jednorodzinnych i 1 budynku gospodarczego oraz odpadu magazynowanego na posesji jako materiał do pokrycia, który nie był wykorzystany. Na zlecenie Gminy Miejskiej Kościerzyna odpady zawierające azbest w ilości 11,26 Mg zostały przez firmę EKO-POL z Pruszcza odebrane z posesji, przetransportowane i przekazane do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo. Całkowity koszt zadania zrealizowany w 2019r wyniósł 6 267,40 zł.

Rok 2019 był  trzynastym rokiem realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna na lata 2006-2030”. W okresie realizacji Programu z terenu Miasta Kościerzyna w latach 2007-2018 usunięto i poddano utylizacji 401,92 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji Programu w tym okresie zamyka się kwotą 612 432,24 zł, z czego kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 295 419,32 zł.

Więcej informacji na temat azbestu i zadania:

PODSTAWOWE INFORMACJE O AZBEŚCIE

SZKODLIWE DZIAŁANIE  AZBESTU

AZBESTOWE ARCHIWUM

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna odbywa się w trybie całorocznym.

 

Link na stronę Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  zakładka  

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 7305 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget