Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXIV Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 24 lutego 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Sesja Rady Miasta Kościerzyna
24 lutego 2016 roku
 

zaproszenie na sesję

 

Część I.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XX, XXIII sesji.
-
lista obecności                
- przyjęty porządek obrad
- protokół z XX sesji RM   
- protokół z XXIII sesji RM    

Część II.         
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - prezentacja Burmistrza

Część III.        
Podjęcie uchwał finansowych

Uchwała XXIV/190/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.

Uchwała XXIV/191/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XXIV/192/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/12 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
 

Część IV.        
Sprawozdania

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Kościerzyna - TUTAJ

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r. - TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r. - TUTAJ

Ocena realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna za rok 2015 - TUTAJ

Utrzymanie porządku i czystości w gminie - TUTAJ

Część V.       
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5669 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget