Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXVI Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 30 marca 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 Sesja nr XXVI  -  30 marca 2016 roku
zaproszenie na sesję

Część I.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz ustalenie porządku obrad
- lista obecności
- przyjęty porządek obrad

Część II.

Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna

 • wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Kościerzynie
 • wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie - TUTAJ
 • wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie - TUTAJ
 • wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie - TUTAJ
 • wystąpienie zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie,
 • wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej - TUTAJ

 

Część III.

Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji oraz sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
-protokół z XXV sesji RM              
-protokół z XXIV sesji RM          
-prezentacja burmistrza

 

Część IV

Podjęcie uchwał – finanse miasta.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Część V.

Podjęcie uchwał – gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/77/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości, składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 82/2, 278, 281, położonych w obrębie 07 miasta Kościerzyna
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 7/6, położonej przy ul. Sobótki w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 210/2, położonej przy ul. Osiedle 1000-lecia, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

 

Część VI.

Podjęcie uchwał – pozostałe uchwały cz. 1

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2016 roku
 • Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Kościerzyna na lata 2016 – 2018”
  - Gminny program wspierania rodziny - TUTAJ
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna;
  - Statut MRMK - TUTAJ

 

Część VII

Podjęcie uchwał – pozostałe uchwały cz. 2

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018”;
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kościerzyna
  - prezentacja WRIP - TUTAJ   
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kościerzyna do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”
  - prezentacja WRiP - TUTAJ

 


Część VIII

Podjęcie uchwał – zarządzanie oświatą miejską

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/186/16  Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedszkole nr 7 w Kościerzynie”

 

Część IX.

Informacje i sprawozdania

 • Informacja o realizacji celów operacyjnych Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Kościerzyna na lata 2011 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy zabezpieczenia potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego
  - prezentacja BOPO 1 - TUTAJ  
  - prezentacja BOPO 2 - TUTAJ
 • Ocena realizacji współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi za 2015r.
  - prezentacja WRiP - TUTAJ

 

Część X.

Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje i zakończenie sesji.

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5783 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget