Strona z portalu

  / Urząd / Projekty Unijne i inne / Perspektywa UE 2014 - 2020 / Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 -2020
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna”

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2016r.

Wartość projektu: 191 650,00 zł

Źródła finansowania:

Źródło

Udział  [%]

Kwota [zł]

Wkłada Własny

10%

19 165,00

Dofinansowanie

w tym:

90%

172 485,00

Unia Europejska, Fundusz Spójności

85%

146 612,25

Budżet Państwa

15%

25 872,75

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest przygotowanie wymaganego zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji, podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ubiegania się o dofinansowanie na ten cel tj. Gminnego Programu Rewitalizacji, a także wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy w przygotowanie programu rewitalizacji i wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:

Głównym efektem realizacji projektu będzie „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna” opracowany w oparciu o szczegółowe analizy i diagnozy społeczne, gospodarcze i przestrzenne obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia - Kartuska, przy szerokim udziale społeczności lokalnej zapewnionym poprzez szereg działań z zakresu partycypacji społecznej obejmujących: panele eksperckie, cykl warsztatów, spacery studyjne i pogadanki szkolne.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 4992 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget