Strona z portalu

  / Urząd / Dla mieszkańców / Gospodarka Przestrzenna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Gospodarka przestrzenna

Miejski System Informacji Przestrzennej - TUTAJ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kościerzyna:

Część I
a) UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TUTAJ
b) KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TUTAJ
c) Załączniki do tekstu
- zal_kierunki_docelowa struktura - TUTAJ
- zal_uwarunkowania_PLANY - TUTAJ
- zal_uwarunkowania_SCHEMAT JAKOSC ZYCIA - TUTAJ

Część II - Załączniki graficzne
- zal_2_uwarunkowania_uch - TUTAJ
- zal_3_kierunki uchwalone - TUTAJ
- zal_4_woda - TUTAJ
- zal_5_scieki - TUTAJ
- zal_6_wody opadowe - TUTAJ
- zal_7_cieplo_gaz_odpady_ee - TUTAJ

 

WYŁOŻENIE DO PUBLIICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 44 III piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. od 900 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A,
83-400 Kościerzyna w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna I piętro w godz. 1100 – 1300.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kościerzyna (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r. 

Dodatkowo uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

PROJEKT Zmiany SUiKZP Miasta Kościerzyna – etap wyłożenie do publicznego wglądu - TUTAJ

 

Załącznik nr 1 - kierunki - TUTAJ
Załącznik nr 1 - uwarunkowania- TUTAJ
Załącznik nr 2 - TUTAJ
Załącznik nr 3 - TUTAJ
Załącznik nr 4 - TUTAJ
Załącznik nr 5 - TUTAJ
Załącznik nr 6 - TUTAJ
Załącznik nr 7 - TUTAJ
Załącznik nr 8 - TUTAJ

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA” - TUTAJ

 

Załącznik nr 1 - TUTAJ
Załącznik nr 2 - TUTAJ
Załącznik nr 3 - TUTAJ

---

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA KOŚCIERZYNA "PLEBANKA"

- w dn. 18.01.2019 - 08.02.2019 w godz. 10 - 14 pok.44 III piętro.

- dyskusja publiczna w dn. 07.02.2019 r. w godz. 11 - 13, sala obrad Rady Miasta Kościerzyna.

- uwagi do planu do dn. 22.02.2019 r.

Plebanka tekst - TUTAJ
Plebanka rysunek -  TUTAJ


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Plebanka prognoza tekst - TUTAJ
Plebanka prognoza rysunek -  TUTAJ


 

 Strona: 1 
Stronę odwiedzono 7795 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget