Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXXV Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 28 września 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

XXXV Sesja Rady Miasta Kościerzyna
  28 września 2016 r.

ZAPROSZENIE

 

Część I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, p
rzyjęcie protokołu z XXXI, XXXII, XXXIII i XXXIV sesji, sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
-
lista obecności
- porządek obrad
- sprawozdanie Burmistrza

- Protokół nr XXXI/2016

- Protokół nr XXXII/2016

- Protokół nr XXXIII/2016

- Protokół nr XXXIV/2016


Część II.
Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2016 roku.

- prezentacja


Część III.
Podjęcie uchwał.

 • Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Kościerzyna - XXXV/256/15


Część IV.
Podjęcie uchwał – finanse miasta

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok - XXXV/257/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XXXV/258/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie opłaty targowej - XXXV/259/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - XXXV/260/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok - XXXV/261/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości - XXXV/262/15
  - DN-1.pdf
  - IN-1.pdf
  - ZN-1/A.pdf
  - ZN-1/B.pdf
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny - XXXV/263/15
  - DR-1.pdf
  - IR-1.pdf
  - ZR-1/A.pdf
  -ZR-1/B.pdf
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny - XXXV/264/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej - XXXV/265/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kościerzyna instrumentem płatniczym - XXXV/266/15


Część V.
Podjęcie uchwał – gospodarka nieruchomościami miejskimi i inżynieria miejska.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 14/92, położonej w rejonie ulic Józefa Hallera i Malinowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - XXXV/267/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, położonych przy ulicach Różanej - XXXV/268/15
  i Rzemieślniczej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/431/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w obszarze pomiędzy ulicami St. Staszica, Rzemieślniczą i 8 Marca - XXXV/269/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat XXXV/270/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna - XXXV/272/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie „Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna” - XXXV/273/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie „Wieloletniego planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018” - XXXV/274/15


Część VI.
Podjęcie uchwał organizacyjnych

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna - XXXV/275/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2014 r.  w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna zmienionej uchwałami  Nr VIII/47/15 Rady Miasta Kościerzyna  z dnia 25 marca 2015 r. i Nr XXVIII/233/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - XXXV/276/15


Część VII.
Informacja z realizacji inwestycji miejskich
- Prezentacja WIiZP


Część VIII.
Sprawozdanie z wykonania zadań i działalności Kościerskiego Domu Kultury i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie sezonu letniego;
    
- prezentacja KOSiR


Część IX.
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5176 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget