Strona z portalu

  / Urząd / Inne / Stowarzyszenie Słoneczna Kościerzyna / Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zdjęcie
Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. W świetle powyższego informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna”, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911679996, KRS: 0000355067. Administrator nie ustanowił imiennie Inspektora Ochrony Danych.
W przypadkach związanych z ochroną Państwa danych prosimy o kontakt z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 3 Maja 9a,  83-400 Kościerzyna lub poprzez email: stowarzyszeniesk@koscierzyna.gda.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację dotyczą członkostwa w Stowarzyszeniu, udziału w realizowanych projektach tak na etapie ich realizacji jak i w okresie trwałości oraz w związku
z przeglądami gwarancyjnymi oraz naprawami urządzeń zainstalowanych w projektach.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji i rozliczenia projektów z instytucjami je dofinansowującymi w tym m.in. z Urzędem Marszałkowskim jako Instytucją Zarządzającą oraz dostarczania wykonawcom projektów informacji niezbędnych na etapie ich realizacji oraz w okresie trwałości, a także na potrzeby przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych i napraw zainstalowanych urządzeń.

Stowarzyszenie nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. obszarów mieści się w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia „Słoneczna Kościerzyna”.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: stowarzyszeniesk@koscierzyna.gda.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z poważaniem,

Ewa Chmielecka

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie „Słoneczna Kościerzyna”

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 2625 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget