Strona z portalu

  / Aktualności / Raport o stanie Miasta Kościerzyna za 2018 rok
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Raport o stanie Miasta Kościerzyna za 2018 rok
Zdjęcie
Artykuł 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nakłada wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek przedstawia do 31 maja radzie raport o stanie gminy za rok poprzedni. Zgodnie z zapisami ww. artykułu niniejszy Raport o stanie Miasta Kościerzyna za 2018 rok obejmuje podsumowanie działalności za rok 2018, a w szczególności realizowanych przez Gminę Miejską Kościerzyna polityk, programów i strategii.

Rada Miasta rozpatruje raport o stanie miasta podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta zabierać głos mogą nie tylko radni, ale także mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

- w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób;

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Sesja ta w Mieście Kościerzyna planowana jest na dzień 26 czerwca 2019 roku.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta rada miasta przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Raport o stanie Miasta Kościerzyna za 2018 rok - tutaj

Zgłoszenie do debaty nad raportem za 2018 - tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1138 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget