Strona z portalu

  / Jednostki / Centrum Integracji Społecznej
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej
poprzez powołanie

Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej

oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży

1. Informacje podstawowe:

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja 6. Działanie 6.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Projekt to element Zintegrowanego Projektu Rewitalizacyjnego (ZPR) wskazany w przyjętym uchwałą nr XLIV/327/17 Rady Miasta Kościerzyna z 22.02.2017r. „Gminnym Programie Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna na lata 2017-2025” (GPR).

Beneficjent: Gmina Miejska Kościerzyna

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Obszar realizacji projektu: Miasto Kościerzyna

2. Cel projektu:

Głównym celem projektu jest przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych, zaradności i aktywności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji.

Cele szczegółowe obejmują:

- uzyskanie kwalifikacji, statusu osoby poszukującej pracy przez min. 40% uczestników tj. 18 osób;

- uzyskanie zatrudnienia przez min. 20% uczestników tj. 9 osób.

3. Zakres projektu i grupa docelowa:

Projekt zakłada powołanie na obszarze rewitalizacji Osiedle 1000-lecia - Kartuska Centrum Integracji Społecznej (CIS) realizującego kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

Lokalizacja CIS:

1)    Budynek usługowo-użytkowy przy ul. Os. 1000-lecia 1 poddany przebudowie, modernizacji w ramach ZPR (8.1.2 RPO WP 2014-2020), dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2)    Budynek po byłej kotłowni przy ul. Kartuskiej poddany remontowi w ramach ZPR (8.1.2 RPO WP 2014-2020), dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. dźwig osobowy między kondygnacjami budynku).

3)    Sala do zajęć w Przedszkolu samorządowym nr 7 dostosowanym do osób niepełnosprawnych (1 kondygnacja, podjazdy i toaleta dla osób niepełnosprawnych) wykorzystywana jako punkt opiekuńczy dla dzieci z obszaru rewitalizacji, na potrzeby realizacji warsztatu o profilu opiekunki osób starszych/niepełnosprawnych, dzieci i pomocy domowej.

Ze wsparcia skorzysta:

45 osób o niskim statusie materialnym (10 mężczyzn, 35 kobiet, w tym 5 niepełnosprawnych kobiet; łącznie 12 osób bezrobotnych i 33 bierne zawodowo; 20 osób w pierwszym roku działalności CIS tj. 2020 roku, 25 osób w drugim roku działalności - 2021)

Zakres wsparcia obejmie:

1)      warsztatu ogrodniczo-porządkowego: zajęcia teoretyczne i praktyczne, warsztat praktyczny na zasadzie wolontariatu na terenie obszaru rewitalizacji i całego miasta, praktyczna nauka zawodu u pracodawcy/przedsiębiorcy (w ramach profilu podstawowego CIS);

2)      warsztatu opiekuńczego osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekunek dzieci i pomocy domowej: zajęcia teoretyczne i praktyczne, z ratownikiem medycznym, psychologiem, warsztat praktyczny na zasadzie wolontariatu u potrzebujących opieki mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego miasta oraz w punkcie opiekuńczym dla dzieci z obszaru rewitalizacji utworzonym przy CIS w przedszkolu samorządowym, praktyczna nauka zawodu u pracodawcy/przedsiębiorcy (w ramach profilu towarzyszącego CIS);

3)      diagnoza zawodowo-psychologiczno-socjalna kandydatów w oparciu o indywidualne rozmowy z pracownikiem socjalnym, psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczno-socjoterapeutyczne, edukacja ogólna/elementarna, indywidualne porady specjalistów (psychologa, socjoterapeuty, terapeuty uzależnień, radcy prawnego, doradcy zawodowego), grupa wsparcia z elementami terapii uzależnień (w ramach usług reintegracji społecznej);

4)      doradztwo, poradnictwo i pośrednictwo zawodowe, szkolenie BHP, komputerowe, ABC przedsiębiorczości, przekwalifikowanie zawodowe/nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych: kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki, kursy i szkolenia będą dobierane dla uczestników wg ścieżki reintegracji w ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (w ramach usług reintegracji zawodowej);

5)      dla 24 dzieci i młodzieży wychowujących się w obszarze rewitalizacji w otoczeniu grupy docelowej poprzez tzw. środowiskowe formy aktywizacji społecznej, warsztaty plastyczne/malowania, rękodzielnictwa, wsparcie edukacyjne wolontariuszy np. w odrabianiu lekcji przy pomocy pracownika socjalnego CIS (wsparcie towarzyszące).

4. Efekty projektu:

Wskaźniki produktu:

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie - 45 (w tym 35 kobiet i 10 mężczyzn);

− liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie - 5 kobiet.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 10 (w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn);

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu - 18 (w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn);

− liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu - 18 (w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn).

Wskaźniki horyzontalne:

− liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0;

− liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 45 (w tym 35 kobiet i 10 mężczyzn);

− liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0.

5. Montaż finansowy projektu:

Całkowita wartość zadania: 575.070,00 zł

Wartość kwalifikowana zadania: 575.070,00 zł

Wartość niekwalifikowana zadania: 0,00 zł

Dofinansowanie: 488.809,50 zł (85%)

Wkład własny: 86.260,50 zł (15%)

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 2481 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget