Strona z portalu

  / Urząd / Otwarty konkurs ofert / Współpraca NGO 2019
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

Ocena realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok - tutaj

 

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok

Burmistrz Miasta Kościerzyna rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert: POBIERZ

 


 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK - TUTAJ


 

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz miasta Kościerzyna zaprasza organizacje pozarządowe do wytypowania spośród swojego grona przedstawicieli do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski ofert na 2019 rok.

Szczegóły: TUTAJ

 


 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019. Przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3. ust.3 tejże ustawy. Termin składania ofert: 14. grudnia 2018 rok.

Szczegółowe warunki, wartości o obszary realizacji zadań: tutaj

Wzór oferty - TUTAJ

Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert: POBIERZ


 

Konsultacje społeczne – nie tylko dla organizacji pozarządowych!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 roku
w formie:
- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl
- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 

 

Informujemy uczestników konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna; dane adresowe: ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl

2.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: kontakt@piodo.org.pl lub pisemnie na adres Administratora danych
z dopiskiem IOD,

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Państwa zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Państwa dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8.  Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 450 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget